ࡱ> _ \bjbjJbb$*22222ˇ&(((((($IL9"LmQ%Q%Q%:&Q%&Q%Q%xz8S ^{L0ˇ{э#эzэzQ%LL$vˇэH : #02(-L2##4+2#*H'3%%-+-"BH @#7H- #1*!1#8%@7H-*##+2A%0@%7-*##@G12I2 --------------------------------------- I'"-L2##4+2#*H'3%%-+-"BH -3@ -%-+-"BH 1+'1*%2 !5'2!#0*L0#1*!1#8%@7H-*##+2A%0@%7-*##@G12I2 -2(1"-322!'2!C!2#2 RR -#0#2 1 14#0@5"#4+2#28%*H'I-4H .(.RUTR A%0I- T,QX,QY A%0 RP -#02(0##!2#12*H'3%1+'1*%2 @#7H- !2#21H'D@5H"'112I2 %'15H X #2! RUTW 6#02(#1*!1#8%@7H-*##+2A%0@%7-*##@G12I2 B"!5#2"%0@-5"1H-D5I Q. 3A+H5H#1*!1# 12I22! 2#4 - H2 - 121@#7H-1#%2@2 (##0@ I2DI2) 3' Q -1#2 *H'*'1*42#*1! 121#"L (#9I"22%) 3' R -1#2 #2"%0@-5"AH%03A+H#2-"9HC#2"%0@-5"@5H"'12##1*!1#AI2"#02(5I R. 8*!141H'DA%08*!14@ 20*3+#13A+H-9I!5*44*!1#@I2#12# *##+2A%0@%7-*## R.Q 8*!141H'D 9I*!1#I-!58*!14A%0D!H!5%1)0I-+I2!1H-D5I (Q) *1 24D" (R) !5-2"8D!HH3'H2 QX 5 A%0D!H@4 VP 5 (S) D!H@G8%%I!%0%2" D!H@G9I!52"8% 2D!H*2!2#414+I25HDI D#I'2!*2!2#+#7-4 1H@7-D!H*!#0-+#7-@GB#2!5H3+D'IC#02(3+B#5H@G%1)0I-+I2!@7I-I *3+#112*H'3% (U) D!H@G9I3#3A+H22#@!7- ##!2###2#@!7- +#7-@I2+I25H C##2#@!7- (V) D!H@G9I3#3A+H9I#4+2#I-4H 09I#4+2#I-4H*!2 4* 2I-4H (W) D!H@G9I@"I-#1B)38B"342)265H*8 C+I38@#20#03'2!42-2 2 @'IAH@GB)*3+#1'2!45HDI#03B"#0!2+#7-'2!4%+8B) (X) D!H@G9I@"9%B)C+I-- %--+#7-D%H--2#2 2# #1'4*2+4+#7-+H'"2-7H-#1 R.R 8*!14@ 203A+H 9I*!1#I-!58*!14@ 20*3+#13A+H2!5H#08D'IC#2"%0@-5"@5H"'1 2##1*!1#AH%03A+HAI2"#02(5I /S. 2##1*!1#..... - R - S. 2##1*!1# S.Q '1 @'%2A%0*25H#1*!1# 9I#0*L0*!1#@I2#12#*##+2A%0@%7-*## *2!2#-#1C*!1#A%0"7H C*!1#I'"@-DI#0+'H2 '15H U-QS $(42" RUUX (C'1A%0@'%2#2 2#) 1IAH@'%2 PX.SP - QV.SP . -L2##4+2#*H'3%%-+-"BH -3@ -%-+-"BH 1+'1*%2 B#(1L P WTTW SSUW H- QV S.R '452#"7HC*!1# C+I"7HC*!1#I'"@- B"9I*!1#I-#-C*!1#I'"@-A%0@5" 3#1#-*3@29I-A%0%%2"!7- 7H-31D'II'" S.S +%125HI-"7H#I-!C*!1# (Q) #9H2"+I2# D!H*'!+!' A%0D!H*'!A'H23 2 Q 4I' 3' S #9 (H2"#1I@5"'1 A%0H2"D!H@4 V @7-16'1*!1#) (R) *3@20@5"I2 3' Q 1 (S) *3@21##0 2 3' Q 1 (T) *3@2'842#(6)2 3' Q 1 (U) *3@2C15H#"L (C15HD!HH3'H2#0@ R C3A+H 121@#7H-1#%2@2) 3' Q 1 (V) C#1#-A"LA*'H2D!H@GB#5HI-+I2!2!+!2" .. 15H S 6H--C+I D!H@4 Q @7- 11IAH'15H#'#H22" ( 1#4) 3' Q 1 (W) +%12-7HF @ H *3@20@5"*!#*, *3@2C@%5H" 7H-1'- 7H-*8% (I2!5) 3' Q 1 S.T H2##!@5"!2#*!1# 9I*!1#I-@*5"H2##!@5"!*!1#C-1#2 QPP 2 S.U @7H-D2##1*!1# 9I*!1#@I2#12#*##+2A%0@%7-*##0I-#14 -C2##'*-A%0#1#-@-'H2@G9I!58*!141H'DA%08*!14@ 20*3+#13A+H#2!#02(#1*!1##4A%00I-#-#2"%0@-5"H2F CC*!1##I-!1I"7H+%12C2#*!1#C+I9I-#I' C#55H!5'2!4%2-1@429I*!1#D!H'H2I'"@+8%C F+#7-8'842#(6)2D!H#2!8*!14@ 20*3+#13A+H5H*!1#-1@G%3C+I9I*!1#D!H!5*44*!1#2!#02(#1*!1#1%H2' +2#'*-@!7H-CC+I7-'H22##1*!1#A%02#DI@I2#12#*##+2A%02#@%7-*###1I5I@GB!0*3+#19I1I1IAHI 2##02(#2" 7H-9I!5*44#12##0@!4*!##0 -L2##4+2#*H'3%%-+-"BH0#02(#2" 7H-9I!5*44#12##0@!4*!##0 C'15H QV $(42" RUUX B"4#02(D'I 5H32#-L2##4+2#*H'3% %-+-"BH -3@ -%-+-"BH 1+'1*%2 +#7-*-2!2+!2"@%B#(1L P WTTW SSUW H- QV U. 3+'1 @'%2A%0*25HC2##0@!4*!##0 -L2##4+2#*H'3%%-+-"BH 3+#0@!4*!##0 C'15H QW $(42" RUUX @'%2 PY.PP . @GID 5H32#-L2##4+2#*H'3%%-+-"BH 2!#2"%0@-5"AI2"#02(5I /V. +%1@L..... - S - V. +%1@LA%0'452#@%7-*## 9I*!1#I-DI#12##0@!4*!##02!+%1@L2##0@!4 2!#2"%0@-5"AI2"#02(5I (' ) W. @L2#1*4 9I5H7-'H2@G9IH22#@%7-*##0I-@G9I5HDI#10AC2##0@!4*!##0 D!HH3'H2#I-"%0 VP B"2#3@42#1I20@GD2!%310A5H*-DI X. 2##02(#2" 7H-A%02#6I1 5#2" 7H-9IH22#@%7-*## -L2##4+2#*H'3%%-+-"BH 0#02(#2" 7H-9IH22#*##+2A%0@%7-*## C'15H QX $(42" RUUX -L2##4+2#*H'3%%-+-"BH +#7-*-2!2+!2"@%B#(1L P WTTW SSUW H- QV B"1 5#2" 7H-1%H2'C+I@G-1"@%4+#7-*4I*8@!7H-@%7-*###3+ Q 5 1AH'16I1 5+#7-1AH'1#02(#1*!1#C3A+H5H!5%1)02@5"'15IC+!HA%I'AH#5 Y. 2#3*1 2I29IH22#@%7-*## 12I22! 2#4 9IH22#*##+2A%0@%7-*##0DI#12#3*1 2I2@G#0"0@'%2D!H@4 T 5 A%0-2!52#H-#0"0@'%22#I2DI-5D!H@4#1I%0 T 5 B"DI#1H2-A2!5H3+ (H2-A@7-%0 Y,TPP.- 2 A%0H2#- 5 1H'#2'2!+!2") +!2"@+8 9I5HH22#*##+2A%0@%7-*## BXZñ|hWB-)h2HfhwI5CJ OJQJ\^JaJ )h2Hfh95CJ OJQJ\^JaJ h2Hfh9CJ OJQJ^JaJ &h2HfhCJ OJQJ^JaJ o(#h2Hfh9CJ OJQJ^JaJ h2HfhjCJ OJQJ^JaJ # *hD=Bh QCJ OJQJ^JaJ # *hD=Bh QCJOJQJ^JaJ# *hD=BhPCJOJQJ^JaJ *hD=Bh{BOJQJ^J7j *hD=BhmCJOJQJU^JaJmHnHu  Z ( F n7$8$H$^`gdI n7$8$H$^`gdEV n7$8$H$gdI n7$8$H$gdU8$a$ gd/gd9gd9$a$gd Q$a$gd$a$ gdQ $ , V ^ l n x * , b ϽsasO===#h2Hfh1[CJ OJQJ^JaJ #h2Hfh;vCJ OJQJ^JaJ #h2HfhU8CJ OJQJ^JaJ #h2Hfh}uCJ OJQJ^JaJ &h2Hfh}uCJ OJQJ^JaJ o(#h2Hfh3hCJ OJQJ^JaJ #h2Hfh9CJ OJQJ^JaJ #h2Hfh QCJ OJQJ^JaJ h2Hfh9CJ OJQJ^JaJ h2Hfh95OJQJ\^Jh2Hfh1[5OJQJ\^Jb d  * h j v x ~ ݺݖݖݨݖݺ݄p݄^ݨp#h2Hfh1[CJ OJQJ^JaJ &h2Hfh}uCJ OJQJ^JaJ o(#h2Hfh}uCJ OJQJ^JaJ #h2HfhnCJ OJQJ^JaJ #h2Hfh3hCJ OJQJ^JaJ h2Hfh9CJ OJQJ^JaJ #h2HfhN4CJ OJQJ^JaJ #h2Hfh9CJ OJQJ^JaJ h2Hfh}uCJ OJQJ^JaJ  ʹۧʖ}fPfP<'h2HfhU8CJ OJPJQJ^JaJ *h2HfhU85CJ OJPJQJ\^JaJ -h2HfhU85CJ OJPJQJ\^JaJ 0h2Hfhf5CJ OJPJQJ\^JaJ o( h2Hfh9CJOJQJ^JaJ#h2Hfh7CJ OJQJ^JaJ h2Hfh1[CJ OJQJ^JaJ h2Hfh9CJ OJQJ^JaJ #h2Hfh9CJ OJQJ^JaJ #h2Hfh/CJ OJQJ^JaJ $ & ( 6 D F R X Z кt`M9M#9M*h2HfhCJ OJPJQJ^JaJ o('h2HfhICJ OJPJQJ^JaJ $h2HfhICJ OJPJQJ^JaJ 'h2HfhEV>*CJ OJPJQJ^JaJ 3h2Hfh5>*CJ OJPJQJ\^JaJ o(*h2HfhEV5CJ OJPJQJ\^JaJ *h2HfhI5CJ OJPJQJ\^JaJ *h2Hfh5CJ OJPJQJ\^JaJ -h2HfhI5CJ OJPJQJ\^JaJ 0h2HfhH5CJ OJPJQJ\^JaJ o( j ¨{gTC,,h2Hfhf5CJ OJQJ\^JaJ o( h2Hfh QCJOJQJ^JaJ$h2HfhU8CJ OJPJQJ^JaJ 'h2HfhU8CJ OJPJQJ^JaJ *h2Hfh/CJ OJPJQJ^JaJ o(-h2Hfh/5>*CJ OJPJQJ\^JaJ 3h2Hfh/5>*CJ OJPJQJ\^JaJ o(*h2Hfh/5CJ OJPJQJ\^JaJ $h2HfhICJ OJPJQJ^JaJ 'h2HfhICJ OJPJQJ^JaJ j ~2jB$a$ gdwI $p`pa$ gd $ & Fa$ gd%J $p^pa$ gd%J $^a$ gdf$a$ gdf $^a$ gdf$a$ gd%J n7$8$H$gdU8 & F! n7$8$H$gd/4B| |~իjVB&h2Hfh95CJ OJQJ\^JaJ &h2HfhN45CJ OJQJ\^JaJ ,h2Hfhf5CJ OJQJ\^JaJ o()h2Hfhf5CJ OJQJ\^JaJ o()h2HfhYE5CJ OJQJ\^JaJ )h2Hfhi5CJ OJQJ\^JaJ )h2HfhR>5CJ OJQJ\^JaJ )h2Hfh95CJ OJQJ\^JaJ )h2Hfh75CJ OJQJ\^JaJ ~024hjprt @BDJLNV܂q h2HfhQCJ OJQJ^JaJ #h2HfhEbCJ OJQJ^JaJ #h2HfhCJ OJQJ^JaJ #h2HfhQCJ OJQJ^JaJ #h2HfhR>CJ OJQJ^JaJ #h2HfhXCJ OJQJ^JaJ h2Hfh9CJ OJQJ^JaJ #h2Hfh9CJ OJQJ^JaJ )8:<"DzweSA0AS h2HfhJCJ OJQJ^JaJ #h2HfhCJ OJQJ^JaJ #h2Hfh7CJ OJQJ^JaJ #h2Hfh9CJ OJQJ^JaJ #h2HfhJCJ OJQJ^JaJ &h2HfhJ5CJ OJQJ\^JaJ )h2Hfh95CJ OJQJ\^JaJ )h2Hfh75CJ OJQJ\^JaJ )h2HfhPB*CJOJQJ^JaJph h2Hfh#~CJ OJQJ^JaJ #h2Hfh#~CJ OJQJ^JaJ :&PRT`b>4|$ n7$8$H$gdb $p`pa$ gd7 $p`pa$ gd%J $^a$ gd%J$ ^a$ gd%J$a$gd"'X$a$gd"'X$a$ gdJ$^`a$ gdJ $`a$ gdJ"$&NTX`bdʹʐ{fR{f=fR+#h2HfhCJ OJQJ^JaJ )h2Hfh5CJ OJQJ\^JaJ &h2Hfh95CJ OJQJ\^JaJ )h2Hfh95CJ OJQJ\^JaJ )h2Hfh75CJ OJQJ\^JaJ /h2Hfh#~5B*CJOJQJ\^JaJph h2Hfh"'XCJ OJQJ^JaJ h2Hfhu@CJ OJQJ^JaJ &h2Hfh"'XCJ OJQJ^JaJ o( h2Hfh{BCJ OJQJ^JaJ h2Hfh9CJ OJQJ^JaJ RTvaL8&h2Hfh95CJ OJQJ\^JaJ )h2Hfh-5CJ OJQJ\^JaJ )h2Hfh^5CJ OJQJ\^JaJ ,h2HfhD=B5CJ OJQJ\^JaJ o()h2Hfhe5CJ OJQJ\^JaJ )h2Hfh95CJ OJQJ\^JaJ #h2HfhPCJ OJQJ^JaJ #h2HfhbCJ OJQJ^JaJ #h2Hfhh,CJ OJQJ^JaJ #h2Hfh9CJ OJQJ^JaJ "$&(*T\­„„„saPa>#h2Hfh3hCJ OJQJ^JaJ h2HfhU8CJ OJQJ^JaJ #h2Hfh9CJ OJQJ^JaJ h2Hfh9CJ OJQJ^JaJ &h2Hfh95CJ OJQJ\^JaJ )h2Hfh5CJ OJQJ\^JaJ )h2Hfh-5CJ OJQJ\^JaJ )h2Hfh95CJ OJQJ\^JaJ )h2Hfh5CJ OJQJ\^JaJ &h2Hfh5CJ OJQJ\^JaJ \jx <>Bt죎yeSA#h2Hfh%JCJ OJQJ^JaJ #h2HfhCJ OJQJ^JaJ &h2Hfh95CJ OJQJ\^JaJ )h2Hfh95CJ OJQJ\^JaJ )h2Hfh75CJ OJQJ\^JaJ h2Hfh9CJ OJQJ^JaJ &h2Hfh)uNCJ OJQJ^JaJ o(#h2HfhU8CJ OJQJ^JaJ #h2Hfh9CJ OJQJ^JaJ &h2Hfh CJ OJQJ^JaJ o(246Rpz|wcPcPcPcPcPc=$h2Hfh^/CJ OJPJQJ^JaJ $h2HfhbCJ OJPJQJ^JaJ 'h2HfhbCJ OJPJQJ^JaJ &h2Hfh95CJ OJQJ\^JaJ )h2Hfh95CJ OJQJ\^JaJ )h2Hfh75CJ OJQJ\^JaJ &h2Hfh9CJ OJQJ^JaJ o(#h2Hfh9CJ OJQJ^JaJ #h2HfhbCJ OJQJ^JaJ #h2Hfh7CJ OJQJ^JaJ "<^`|~Hd6:jlnp(DRTVX< @ v z 뱝ĉ'h2HfhQCJ OJPJQJ^JaJ 'h2Hfh^/CJ OJPJQJ^JaJ $h2Hfh^/CJ OJPJQJ^JaJ 'h2HfhGCJ OJPJQJ^JaJ $h2HfhbCJ OJPJQJ^JaJ 'h2HfhbCJ OJPJQJ^JaJ 6$F z!!!\""&B' $ & Fa$ gdEV $L]La$ gdUy} $^a$ gd%J $p`pa$ gd/ $^a$ gdf n7$8$H$^gdb n7$8$H$gd^/ n7$8$H$^`gdb !!(!,!V!X!h!l!v!!!!!!!!!\"ű퟊s_M#h2Hfh7CJ OJQJ^JaJ &h2Hfh75CJ OJQJ\^JaJ ,h2Hfh5CJ OJQJ\^JaJ o()h2Hfh75CJ OJQJ\^JaJ #h2HfhfCJ OJQJ^JaJ 'h2HfhQCJ OJPJQJ^JaJ 'h2HfhGCJ OJPJQJ^JaJ 'h2HfhbCJ OJPJQJ^JaJ $h2HfhbCJ OJPJQJ^JaJ \"^"`"b""""""&#d##$$$%&&&&&վ~lZlZlZlZlZlZlI h2HfhUy}CJ OJQJ^JaJ #h2Hfhh,CJ OJQJ^JaJ #h2HfhUy}CJ OJQJ^JaJ 'h2HfhUy}@CJ OJQJ^JaJ ,h2Hfh95CJ OJQJ\^JaJ o()h2Hfh95CJ OJQJ\^JaJ ,h2Hfh5CJ OJQJ\^JaJ o()h2HfhB5CJ OJQJ\^JaJ )h2Hfh5CJ OJQJ\^JaJ &6'@'B'~'''( (F(H((((((() )")*),)س؜؈wcMcM7M7*h2HfhS-]@CJ OJQJ^JaJ o(*h2Hfh @@CJ OJQJ^JaJ o('h2HfhEV@CJ OJQJ^JaJ hkCJ OJQJ^JaJ o(&h2HfhS-]CJ OJQJ^JaJ o(,h2HfhS-]5CJ OJQJ\^JaJ o(&h2HfhCJ OJQJ^JaJ o( h2HfhEVCJ OJQJ^JaJ #h2HfhEVCJ OJQJ^JaJ )h2HfhEV5CJ OJQJ\^JaJ ,)B)D)L)V))))))**\*f*h*j*įěwcL7%#h2HfhZ$CJ OJQJ^JaJ )h2HfhQ5CJ OJQJ\^JaJ ,h2Hfh0L5CJ OJQJ\^JaJ o(&h2Hfh0LCJ OJQJ^JaJ o(#h2Hfh3hCJ OJQJ^JaJ #h2Hfh7CJ OJQJ^JaJ &h2Hfhh,5CJ OJQJ\^JaJ )h2Hfhp5CJ OJQJ\^JaJ )h2Hfh75CJ OJQJ\^JaJ h2HfhEVCJ OJQJ^JaJ *h2Hfh @@CJ OJQJ^JaJ o(B'D))6+\+^+`+b+n++p,t,,--$)^)`a$ gd[s n7$8$H$gde5 $`a$ gdm* $`a$ gd*$a$gdFh$a$ gdN$a$gdT $`a$ gdZ$ $`a$ gdP $`a$ gdEVj*t*x****0+2+6+Z+\+b+d+n+ɵxdP?+&h2HfhFhCJ OJQJ^JaJ o( h2HfhFhCJ OJQJ^JaJ &h2HfhN5CJ OJQJ\^JaJ &h2HfhTg5CJ OJQJ\^JaJ ,h2HfhT5CJ OJQJ\^JaJ o(&h2Hfh*5CJ OJQJ\^JaJ #h2Hfh9CJOJQJ^JaJ&h2Hfh0LCJ OJQJ^JaJ o(#h2Hfh3hCJ OJQJ^JaJ #h2HfhACJ OJQJ^JaJ #h2Hfh7CJ OJQJ^JaJ n+p+v+x++++\,^,n,p,r,sbN=)'h2Hfhe5CJOJPJQJ^JaJ h2Hfh9CJ OJQJ^JaJ &h2Hfh*CJ OJQJ^JaJ o( h2Hfh*CJ OJQJ^JaJ #h2HfhUy}CJ OJQJ^JaJ h2Hfh9CJOJQJ^JaJ)h2Hfh95CJ OJQJ\^JaJ )h2HfhUy}5CJ OJQJ\^JaJ )h2Hfh5CJ OJQJ\^JaJ )h2Hfhh,5CJ OJQJ\^JaJ )h2Hfh75CJ OJQJ\^JaJ r,t,,,--------ӼnYH3)h2HfhUy}5CJ OJQJ\^JaJ h2HfhUy}CJ OJQJ^JaJ )h2Hfh5CJ OJQJ\^JaJ )h2Hfhf5CJ OJQJ\^JaJ h2Hfh9CJ OJQJ^JaJ &h2HfhUy}5CJOJQJ\^JaJ'h2Hfhe5CJ OJPJQJ^JaJ -h2Hfhe55>*CJ OJPJQJ\^JaJ -h2Hfhe55CJ OJPJQJ\^JaJ *h2Hfhe55CJOJPJQJ\^JaJ -h.j.v....../ /8/@/B/vdM8#)h2HfhEb5CJ OJQJ\^JaJ )h2HfhUy}5CJ OJQJ\^JaJ ,h2Hfh5CJ OJQJ\^JaJ o(#h2HfhyCJ OJQJ^JaJ #h2Hfhh,CJ OJQJ^JaJ &h2Hfh8MCJ OJQJ^JaJ o(#h2Hfh3hCJ OJQJ^JaJ #h2HfhUy}CJ OJQJ^JaJ #h2Hfh1[CJ OJQJ^JaJ *h2HfhUy}5@CJ OJQJ\^JaJ -h2HfhUy}5@CJ OJQJ\^JaJ -j.J1L1113@vBvzv|vvvvv$^`a$ gd ,>$^`a$ gdP$a$ gd[s$L]L`a$ gd/ $b`ba$ gd#~ $b`ba$ gd $^a$ gd[s$L8]L`8a$ gdUy}$ L]L^a$ gdB/D/r/z////////////z0|00000H1J1L1ɵ}kۏkZI h2HfhEbCJOJQJ^JaJ h2HfhUy}CJ OJQJ^JaJ #h2HfhFuCJ OJQJ^JaJ #h2Hfh5%TCJ OJQJ^JaJ &h2HfhCJ OJQJ^JaJ o(#h2HfhACJ OJQJ^JaJ &h2Hfh8MCJ OJQJ^JaJ o(#h2Hfh3hCJ OJQJ^JaJ #h2HfhUy}CJ OJQJ^JaJ #h2HfhiCJ OJQJ^JaJ L1N1T1p111111L2N2223(3n\J9J9J'#h2HfhFuCJ OJQJ^JaJ h2Hfh CJ OJQJ^JaJ #h2Hfh CJ OJQJ^JaJ #h2HfhsFiCJ OJQJ^JaJ #h2Hfh >*CJ OJQJ^JaJ &h2Hfh >*CJ OJQJ^JaJ ,h2Hfh95CJ OJQJ\^JaJ o()h2HfhUy}5CJ OJQJ\^JaJ )h2Hfh95CJ OJQJ\^JaJ )h2Hfh5CJ OJQJ\^JaJ )h2Hfhf5CJ OJQJ\^JaJ (323>3@3~33333t&t>v@vBvxv۹{y{gVE3#h2Hfh9CJ OJQJ^JaJ h2Hfh9CJOJQJ^JaJ h2HfhvFCJ OJQJ^JaJ #h2HfhvFCJ OJQJ^JaJ U#h2HfhsFiCJ OJQJ^JaJ ,h2HfhvF5>*CJ OJQJ\^JaJ )h2Hfh5CJ OJQJ\^JaJ h2Hfh CJ OJQJ^JaJ h2HfhFuCJ OJQJ^JaJ #h2HfhFuCJ OJQJ^JaJ #h2Hfh5%TCJ OJQJ^JaJ C'15H3*1 2I20I-D!H@G9I3#3A+H22#@!7- ##!2###2#@!7- @I2+I25HC##2#@!7- 9I#4+2#I-4H 09I#4+2#I-4H *!2 4* 2I-4H I2#2 2#+#7-%9I2*H'#2 2# 12+#7-%9I2-+H'"2-7H-#1 #1'4*2+4 +#7-12+#7-%9I2-#2 2#*H'I-4H 6#02(C+I#2B"1H'1 #02( '15H RY 8%2! .(. RUUX %'" @5"!@%G (2 %'" @5"!@%G) 2"-L2##4+2#*H'3%%-+-"BH ' #2"%0@-5"AI2"#02(-L2##4+2#*H'3%%-+-"BH @#7H- #1*!1#8%@7H-*##+2A%0@%7-*##@G12I2 %'15H RY 8%2! RUUX 8*!14@ 20*3+#13A+HA%0+I25HA%0'2!#14 - Q. 12I22! 2#4 3A+H 121@#7H-1#%2@2 (##0@ I2DI2) %1)025H414/+I25H'2!#14 - 1@#7H-1#%2@2 (##0@ I2DI2) %-3#8#1)2A%0AIDI-1I-@%G F I-" F -@#7H-1#%2@2 (##0@ I2DI2) A%041422!5H9I111 2!-+!2" 8*!14@ 203A+H 2#(6)2 211 !5'2!#9I'2!*2!2#A%0'2! 32 2C+I25H !5C-8 21##2!5H+!2"3+ (C15HD!HH3'H2#0@ R) R. 12I22! 2#4 3A+H 121#"L (#9I"22%) %1)025H414/+I25H'2!#14 - 1#"L (#9I"22%) 3#8#1)2 3'2!*0-2#"LA%0AIDI-1I-@%G F I-" F C2#C I#"L (#9I"22%) A%04142-7H2!5H9I111 2!-+!2" 8*!14@ 203A+H 2#(6)2 211 !5'2!#9I'2!*2!2#A%0'2! 32 2C+I25H !5C-8 21##2!5H+!2"3+ ' +%1@LA%0'452#@%7-*## ************************************** Q. 12I22! 2#4 3A+H 121@#7H-1#%2@2 (##0@ I2DI2) 9I*!1#I-DI#12##0@!4*!##02!+%1@L 15I *!##00A@G!'452##0@!4Q. '2!#9I'2!*2!2#1H'D ( 2 ) R. '2!#9I'2!*2!2#@ 203A+H ( 2 ) S. 8*!14*H'8% S.Q 8%4 2 H'5'22 S.R '2!4#4@#4H!A%04 2D+'#4 S.S !8)"L*1!1L S.T 1(4 A#9C S.U #0*2#LC2#32 T. !51)0I22#1@#7H-1#%2@2 (##0@ I2DI2)QPP QPP QPP RP RP RP RP RP QPPB"'452#*-I-@5" (#1") B"'452#*-I-@5" (#1") B"'452#*1! 2)L B"'45*- 2414 (1##0@ I2DI2)R. 12I22! 2#4 3A+H 121#"L (#9I"22%) 9I*!1#I-DI#12##0@!4*!##02!+%1@L 15I *!##00A@G!'452##0@!4Q. '2!#9I'2!*2!2#1H'D ( 2 ) R. '2!#9I'2!*2!2#@ 203A+H ( 2 ) S. 8*!14*H'8% S.Q 8%4 2 H'5'22 S.R '2!4#4@#4H!A%04 2D+'#4 S.S !8)"L*1!1L S.T 1(4 A#9C S.U #0*2#LC2#32 T. !51)0I22#1#"L (#9I"22%)QPP QPP QPP RP RP RP RP RP QPPB"'452#*-I-@5" (#1") B"'452#*-I-@5" (#1") B"'452#*1! 2)L B"'45*- 2414 (1#9I"22%) +!2"@+8 : 9I5H7-'H2@G9IH22#@%7-*##0I-@G9I5HDI#10AC2##0@!4AH%0*!##0 D!HH3'H2#I-"%0 VP B"2#3@42#1I20@GD2!%310A5H*-DI 12I22! 2#4 3A+H 121@#7H-1#%2@2 (##0@ I2DI2) 2'2!#9I'2!*2!2#1H'D ( 2 .) (I-*- UP I- 0A@G! QPP 0A) - '2!*2!2#C2#(6)2'4@#20+LA%0*#8@+8% - '2!#9I'2!*2!2#C2#C I 2)2 - '2!#9I@5H"'1-L2##4+2#*H'3% - @+82#L181CI22#@!7- @(#)4 A%0*1! 2'2!#9I'2!*2!2#5HC I@ 203A+H ( 2 .) (I-*- UP I- 0A@G! QPP 0A) - #0#2 1 14#2#2 .(. RUUR - 2# H-!3#8##0@ I2DI2@7I-I - '2!#9II2DI2@7I-I - '2!#9I@5H"'125H414 12I22! 2#4 3A+H 121#"L (#9I"22%) 2'2!#9I'2!*2!2#1H'D ( 2 .) (I-*- UP I- 0A@G! QPP 0A) - '2!*2!2#C2#(6)2'4@#20+LA%0*#8@+8% - '2!#9I'2!*2!2#C2#C I 2)2 - '2!#9I@5H"'1-L2##4+2#*H'3% - @+82#L181CI22#@!7- @(#)4 A%0*1! 2'2!#9I'2!*2!2#5HC I@ 203A+H ( 2 .) (I-*- UP I- 0A@G! QPP 0A) - #0#2 1 14#2#2 .(. RUUR - 2# H-!3#8#"L (#9I"22%) @7I-I - '2!#9II222#A"L 8@ 4@7I-I - '2!#9I@5H"'125H414 2#23+'1 @'%2 A%0*25HC2#*-AH1 -L2##4+2#*H'3%%-+-"BH -3@ -%-+-"BH 1+'1*%2 Q. 12I22! 2#4 3A+H 121@#7H-1#%2@2 (##0@ I2DI2) '1/@'%2'4 25H*-*25H+!2"@+8 QW $(42" RUUX PY.PP . QP.PP . QP.SP . QQ.SP . QS.PP . QV.SP . Q. 2'2!#9I'2!*2!2#1H'D ( 2 .) R. 2'2!#9I'2!*2!2#5HC I@ 203A+H ( 2 .) S. 8*!14*H'8% (*-*1! 2)L) T. 1)0I22#1@#7H-1#%2@2 (##0@ I2DI2) (*- 2414) +I-#0 8! -.%-+-"BH *2!5,2 -.%-+-"BH R. 12I22! 2#4 3A+H 121#"L (#9I"22%) '1/@'%2'4 25H*-*25H+!2"@+8 QW $(42" RUUX PY.PP . QP.PP . QP.SP . QQ.SP . QS.PP . QV.SP . Q. 2'2!#9I'2!*2!2#1H'D ( 2 .) R. 2'2!#9I'2!*2!2#5HC I@ 203A+H ( 2 .) S. 8*!14*H'8% (*-*1! 2)L) T. 1)0I22#1#"L (#9I"22%) (*- 2414) +I-#0 8! -.%-+-"BH *2!5,2 -.%-+-"BH xvzv|vvvvvvvvvvvvvvvvvv̺̺̕̕raP? h2HfhEbCJOJQJ^JaJ h2Hfh`G|CJOJQJ^JaJ h2HfhfCJOJQJ^JaJ#h2Hfh jCJOJQJ^JaJo( h2HfhEbCJ OJQJ^JaJ h2Hfh9CJ OJQJ^JaJ &h2HfhY1XCJ OJQJ^JaJ o(#h2HfhEbCJ OJQJ^JaJ #h2Hfh9CJ OJQJ^JaJ h2HfhPCJOJQJ^JaJ h2HfhPCJ OJQJ^JaJ vvvw4w~wwwwwwwwwwwwwwxxxgdP$a$gdPgd9$a$gdP $ Ha$gdP$@ ^@ `a$gdz$^`a$ gd ,>vvwwww w w0w4wfwnw|w~ww˹rdVF9,hJ/hmOJQJ^JhJ/h9OJQJ^Jh2HfhY1XOJQJ^Jo(h2Hfh3hOJQJ^Jh2Hfh9OJQJ^J&h2HfhY1XCJ OJQJ^JaJ o( h2Hfh9CJ OJQJ^JaJ h2Hfh!CJ OJQJ^JaJ hzh9CJ OJQJ^JaJ #hzh2vCJ OJQJ^JaJ #hzhHCJ OJQJ^JaJ #hzhzCJ OJQJ^JaJ hzCJ OJQJ^JaJ o(wwwwwwwwwwxxx۵wbM9%&hJ/h5CJ OJQJ\^JaJ &hd\Y5CJ OJQJ\^JaJ o()hJ/h3h5CJ OJQJ\^JaJ )hJ/h95CJ OJQJ\^JaJ )hJ/hwI5CJ OJQJ\^JaJ ,hJ/hPq5CJ OJQJ\^JaJ o(#hD35CJ OJQJ\^JaJ o(&hPq5CJ OJQJ\^JaJ o(#hs5CJ OJQJ\^JaJ o(#hf5CJ OJQJ\^JaJ o(#hPq5CJ OJQJ\^JaJ o( x"xxxxxxxxxxxxîmYH4 &hJ/h4y>*CJ"OJQJ^JaJ"&hJ/h9>*CJ"OJQJ^JaJ" hJ/hmCJ"OJQJ^JaJ"&hJ/h95CJ OJQJ\^JaJ )hJ/h5CJ OJQJ\^JaJ &hd\Y5CJ OJQJ\^JaJ o(/hd\Y5B*CJ OJQJ\^JaJ o(ph)hJ/h95CJ OJQJ\^JaJ #hPq5CJ OJQJ\^JaJ o()hJ/h5CJ OJQJ\^JaJ )hJ/hP5CJ OJQJ\^JaJ xx*yy*z{{{2||||B}}~$x^`a$ gd$a$ gd $xa$ gd $ na$ gdM Q $ & F"a$ gdM Q$x^`a$ gdR$a$ gdM Q $ na$ gdR $ na$ gdJ/gdP$a$ gdPxx(y*y.y0yFyXyZy\ynypyrytyyyyyyƯlXB*hM Q5CJ OJPJQJ\^JaJ o('hPqhPqCJ OJPJQJ^JaJ *hY5CJ OJPJQJ\^JaJ o(-hJ/h5CJ OJPJQJ\^JaJ *hb15CJ OJPJQJ\^JaJ o(-hJ/hJ/5CJ OJPJQJ\^JaJ #hJ/h9>*CJ"OJQJ^JaJ"&hJ/h4y>*CJ"OJQJ^JaJ"&hJ/h9>*CJ"OJQJ^JaJ"y*zzz{{{{{{0|2|||||||˳˝hS˝?,?$h2HfhHi7CJ OJPJQJ^JaJ 'h2HfhHi7CJ OJPJQJ^JaJ (hM QhM Q@CJ OJPJQJ^JaJ 1hM QhM Q5>*@CJ OJPJQJ\^JaJ 7hM QhM Q5>*@CJ OJPJQJ\^JaJ o(+hM QhM Q@CJ OJPJQJ^JaJ o(.hRhM Q@CJ OJPJQJ^JaJ o(.hM QhM Q@CJ OJPJQJ^JaJ o(7hRhM Q5>*@CJ OJPJQJ\^JaJ o(|||@}B}F}}}D~~~}eMe7}+hh@CJ OJPJQJ^JaJ o(.hh@CJ OJPJQJ^JaJ o(.hh@CJ OJPJQJ^JaJ o(7hh5>*@CJ OJPJQJ\^JaJ o($h(,CJ OJPJQJ^JaJ o(&h(,h*@CJ OJPJQJ\^JaJ ,4 $ na$gd6 $ na$gdiY $ na$ gd $ & F#a$ gd24€ƀ$&ց꼦zfT='=*hJ/hz/S5CJ OJPJQJ\^JaJ -hJ/hz/S5CJ OJPJQJ\^JaJ #hJ/hCJOJPJQJ^J'hJ/hCJ OJPJQJ^JaJ *hJ/hk5CJ OJPJQJ\^JaJ *hk5CJ OJPJQJ\^JaJ o(*h5CJ OJPJQJ\^JaJ o(-hJ/h5CJ OJPJQJ\^JaJ -hJ/h6 5CJ OJPJQJ\^JaJ *hJ/h6 5CJ OJPJQJ\^JaJ &؁ځ PC n$Ifgd)Z^kd$$IflFV<%C t0&6  44 layt/nj$ n$Ifa$gd# $ na$ gdց؁ځ (*z|~0iS=)='hd h)Z^CJ OJPJQJ^JaJ o(*hd h)Z^CJ OJPJQJ^JaJ o(*hd h)Z^5CJ OJPJQJ\^JaJ -hd h)Z^5CJ OJPJQJ\^JaJ o(-hd hd 5CJ OJPJQJ\^JaJ o(*h5CJ OJPJQJ\^JaJ o($h)Z^5CJ OJPJQJ\^JaJ 0hd h)Z^5CJ OJPJQJ\^JaJ o( hJ/hz/SCJOJPJQJ^J*hJ/hz/S5CJ OJPJQJ\^JaJ *|~2`̃΃BJLTV^djpv|~$ n$Ifa$gd# n$Ifgdd n$Ifgd)Z^02^`~ʃ̃΃@Bíx_I2-hK2hK25CJ OJPJQJ\^JaJ *hK25CJ OJPJQJ\^JaJ o(0hK2hK25CJ OJPJQJ\^JaJ o(!hK2CJ OJPJQJ^JaJ o(!hd CJ OJPJQJ^JaJ o($hd hd CJ OJPJQJ^JaJ *hd hd CJ OJPJQJ^JaJ o('hd h)Z^CJ OJPJQJ^JaJ o(*hd h)Z^CJ OJPJQJ^JaJ o($hd h)Z^CJ OJPJQJ^JaJ BHJLRTV\^bdhjnptvz|~ппyeyeyeyeyT;0hK2hK25CJ OJPJQJ\^JaJ o(!hK2CJ OJPJQJ^JaJ o('hd hd CJ OJPJQJ^JaJ o(*hd hd CJ OJPJQJ^JaJ o(-hd hd 5CJ OJPJQJ\^JaJ o(0hd hd 5CJ OJPJQJ\^JaJ o(!hd CJ OJPJQJ^JaJ o(-hd h)Z^5CJ OJPJQJ\^JaJ o(0hd h)Z^5CJ OJPJQJ\^JaJ o(„"$0\^ȅ̅ճճճճyhR;R;R-hJ/h 5CJ OJPJQJ\^JaJ *h 5CJ OJPJQJ\^JaJ o( hd h)Z^CJOJPJQJ^J*hd hK2CJ OJPJQJ^JaJ o($hK2CJ OJPJQJ^JaJ o(!hK2CJ OJPJQJ^JaJ o(!hCJ OJPJQJ^JaJ o(!h)Z^CJ OJPJQJ^JaJ o($hCJ OJPJQJ^JaJ o(-hK2hK25CJ OJPJQJ\^JaJ „$&(*,.0^$ n$Ifa$gd$ n$Ifa$gd# zn``PPP$ n$Ifa$gd! $ na$ gd kd$$IflFV<%C t0&6  44 layt/nj̅ xzVZԾpW@W@W-hd h 5CJ OJPJQJ\^JaJ o(0hd h 5CJ OJPJQJ\^JaJ o( hJ/h CJOJPJQJ^J-hJ/h 5CJ OJPJQJ\^JaJ #hJ/h CJOJPJQJ^J'hJ/h CJ OJPJQJ^JaJ *hJ/h 5CJ OJPJQJ\^JaJ *h 5CJ OJPJQJ\^JaJ o(*h!5CJ OJPJQJ\^JaJ o(XZ<nnaaaaaaaaaa n$Ifgd!kd6$$IflFV<%C t0&6  44 layt! :<Z\҈ވԭԭԜmWmW@-hK2h 5CJ OJPJQJ\^JaJ *h 5CJ OJPJQJ\^JaJ o(*h-a05CJ OJPJQJ\^JaJ o(0hK2h 5CJ OJPJQJ\^JaJ o(!h CJ OJPJQJ^JaJ o($hd h CJ OJPJQJ^JaJ 'hd h CJ OJPJQJ^JaJ o(*hd h CJ OJPJQJ^JaJ o(*hd h 5CJ OJPJQJ\^JaJ $*068@l|މ$ n$Ifa$gd! n$Ifgd-a0 n$Ifgd! "$(*.048>@jlz|܉ппЩ|eRRRRRR$h CJ OJPJQJ^JaJ o(-hK2h 5CJ OJPJQJ\^JaJ 0hK2h 5CJ OJPJQJ\^JaJ o('hd h CJ OJPJQJ^JaJ o(*hd h CJ OJPJQJ^JaJ o(!h CJ OJPJQJ^JaJ o(-hd h 5CJ OJPJQJ\^JaJ o(0hd h 5CJ OJPJQJ\^JaJ o( :<N:$L`]L^``a$ gdLkd$$IflFV<%C t0&6  44 layt!$ n$Ifa$gd-a0$ n$Ifa$gd!$68:<TZijs_N:#-h/Gh@]5CJ OJPJQJ\^JaJ 'hxZ5CJ OJPJQJ\^JaJ o( h+j5CJ OJQJ\^JaJ &hJ/h 5CJ OJQJ\^JaJ ,hJ/h*\B*CJ OJQJ^JaJ ph&hJ/h*\5CJ OJQJ\^JaJ )hJ/h*\5CJ OJQJ\^JaJ hd h CJOJPJQJ^J*hd h CJ OJPJQJ^JaJ o($h-a0CJ OJPJQJ^JaJ o($h CJ OJPJQJ^JaJ o( F،4vȍ24*xp^\` $ na$ gd $ na$ gd@] $ na$ gd@] ngdxZ $ na$ gd8MЋDFH|֌،24tvƍȍ04ގ纩xbOb>!h@]@CJ OJQJ^JaJ o($h?M@CJ OJQJ^JaJ o(*h`h@]@CJ OJQJ^JaJ o(h@]CJ OJQJ^JaJ o(h@]CJ OJQJ^JaJ &h(x0h@]CJ OJQJ^JaJ o( h@]CJ OJQJ^JaJ o(*h/Gh@]5CJ OJPJQJ\^JaJ -h/Gh@]5CJ OJPJQJ\^JaJ 0h/Gh@]5CJ OJPJQJ\^JaJ o((*Ldvx؏ .nprɹɦycycM< h@]CJ OJQJ^JaJ o(*hJ/h@]5CJ OJPJQJ\^JaJ *h@]5CJ OJPJQJ\^JaJ o(-hJ/h@]5CJ OJPJQJ\^JaJ *h`hbJ?@CJ OJQJ^JaJ o($hR@CJ OJQJ^JaJ o(hbJ?@CJ OJQJ^JaJ $hbJ?@CJ OJQJ^JaJ o(!h`@CJ OJQJ^JaJ o($h`@CJ OJQJ^JaJ o(rؐ\^Z\^`b’Ē TVF۾쭞ubQbQbQb!hR@CJ OJQJ^JaJ o($hR@CJ OJQJ^JaJ o($h?M@CJ OJQJ^JaJ o(*h`h@CJ OJQJ^JaJ o(hCJ OJQJ^JaJ o( hCJ OJQJ^JaJ o(h@]CJ OJQJ^JaJ o(h@]CJ OJQJ^JaJ h@]CJ OJQJ^JaJ o(&h(x0h@]CJ OJQJ^JaJ o( VHJLNPRTVXZ68:ޕ$ $Ifa$gdI gdI $ a$gdI $ a$ gdI $ na$ gd $ na$ gdRFHJXZ46:ܕ(*,¯jQjQjQjQjQjBhIhICJOJPJQJ0hIhI5CJ OJPJQJ\^JaJ o(*hIhI5CJ OJPJQJ\^JaJ *hIhI5CJ(OJPJQJ\^JaJ(0hIhI5CJ(OJPJQJ\^JaJ(o($hIhICJ OJPJQJ^JaJ 'h5CJ OJPJQJ\^JaJ o('h5CJ OJPJQJ\^JaJ o(*h`hR@CJ OJQJ^JaJ o(*,.RT|Kkdl$$Ifl\;BU"' 1 _ t0y*644 laytI$ $Ifa$gdI,.FHPRTfhz~Ж֖$&xzҗԗ֗dfhnҼҼ릒f0hIhIB*CJ OJPJQJ^JaJ o(ph$hIhICJ OJPJQJ^JaJ 'hIhICJ OJPJQJ^JaJ *hIhICJ OJPJQJ^JaJ o(*hIhI5CJ OJPJQJ\^JaJ 0hIhI5CJ OJPJQJ\^JaJ o('hIhICJ OJPJQJ^JaJ o(%|~ЖҖԖ֖$&ԗ֗fhjln $IfgdI$ $Ifa$gdIpr[OOOOO?$ $Ifa$gdI $ a$ gdIkd$$Ifl\;BU"' 1 _ t0y*644 laytInprؙڙ "&6:LPbhڮnZnnnnnnn'hIhICJ OJPJQJ^JaJ *hIhICJ OJPJQJ^JaJ o('hIhICJ OJPJQJ^JaJ o(*hIhI5CJ OJPJQJ\^JaJ $hIhICJ OJPJQJ^JaJ 0hIhI5CJ OJPJQJ\^JaJ o(-hIhI5CJ OJPJQJ\^JaJ o(hIhICJOJPJQJ#Kkd$$Ifl\;BU"' 1 _ t0y*644 laytI$ $Ifa$gdI8:bdfhfh֛؛ڛܛޛRTV $IfgdI$ $Ifa$gdI dfhԛ֛؛ޛPRTVXZ\™…&hIh(x0CJ OJQJ^JaJ o(hIhICJOJPJQJ3hIhIB*CJ OJPJQJ^JaJ o(ph$hIhICJ OJPJQJ^JaJ *hIhICJ OJPJQJ^JaJ o('hIhICJ OJPJQJ^JaJ o(VXZ\[OA $ na$ gd@] $ a$ gdIkdg$$Ifl\;BU"' 1 _ t0y*644 laytI21h:p~. A!T"R#$% n*b(tWJ<"PNG IHDR"gAMAPLTEٟ pHYs<8d IDATx?#9zYv. jK8F#í :0((p /ٱqqanU%m/#U%y^X?G?~H@>>`B.|p|\ /[R\"@?s3?y@g}.w/v@PeC;g /<.y;&P@`b@;!7h'{Ծ{9JB@%] .W@98?и^kpYJ`f? > f*T'~os<;dSKL<3!^=Hɋ.l?'@q0Myse Z\;LW)`@Xǖ3@\}U6aʏ?9,뚰Hhzhf[jpXkbKS%j@LM+=ݢlk3=||OC3$yHK6Na)N7Ȝz um$.:$צڇ0ZZD$:릍?K"\-2)@~ Y4]@}gF,$ݜ-&KẆ C=pM`]pyf>S_>8'zV>8,I @`e0w`ns $b^iƦf< Leճ*[Zss=WUꇤ}Rb&f jPFA,J[R/֍d@/ю+Uz3v9]jnS -4tz)-CP]S~ УHt>`;&+u!upl̪9Y2i.j~=@i[@ՅbTB`]Eur,T:Ū )nD\n^]y]e}c/7Tc#\Y;˫>]W[2x^ ўlǵ\@7u@ twla |өd r`"瀭w=ޟ!8"5jO=Tɕ1'v1WCO )$b` \eӧgvGb0^qLrli7M0YJ=ɷ) #~ _OV#`Bi~! Ey>Bݱ`\x5瀇0bNm Lnh8Lg*&0|Kf zh|x;nR #r!E >%wS'al08}v)8L?Yj< |.A!'U鶢^Un2nv0s@ov3|JyX4E ~ro3,1; |& w.A͹8X"T ]?~] (89fx|sȭ+DX)v؇ȫ^+iDh;[fMݮ,9lއ"m 6ryR}`JŘcIJ*J6 xFh6UF>Y0-x䨀eޑyPBҜ.@#8"RPƌg$(h#Oa+:1%K$l R]aʻ胐'jG_N8T*G';I<6] ܚNPSlP O\X e[]NT%j9Kh[ iSm1`F:y 3$2v|[+X^J({3.F)&I~h@ )q jC.@yn;` ~,OXe=ަ)5 sdX (`~م ) ^J|u2rJN1$x./ECr})+sg5"IC`~)`"^ !ʠt XuHe0=0<+Tg?qnR 20m(cZee¢#%%)M7J`ڢ NbL{)%+vR@_=LM~|80!!a)C ZSӃK/ƧЃk箳){ɸ3Ynq5[ S;{{9ܘDdՍ8{{;@k$ C8)15{:vKP?u50ɳS w͏}twՇ*M|cs5zas [ =sn +<-r l.78T)U 8nj=TR0|S2h'e#F-9+.rf*xsplluɪ>kϙ?nWwM_JYy%v>OilT!M;c` lF9튶6 (ڮc~OhtqK pɎ*ʹ1T$6oܧsT(']]JvQD!`%%yo[لz 5ǀ% wq(VHͼsڇfC22m1LUL{o Œm}x̯krc[ٍ`~ջufZGvsl\2s=6щp5~ͮX al\Z@gQiyr@N֎D7yGLnR#Ы/DGBTlahV8`~4d.&y8#ج8{c`GHl1Wd 6U}8{ W WDmAnی`V׈[퐣vatwlQBF=8=Z@P[u^թ㢧b 4b rńj[E~([ %bYC jcq@P-^򄂳<+B}]nD=m\! ٛxt # xuge[Qk MER#Y# J]+S0w!~"x'!jV`x-3R.\\/فNk%'z$OZ#^li4G}1LFKhTTSϨ^ C6PH84>r@TPt͊'Pv$T# vXui#D"!]X}@F><cFVx2-~ 1]?N{5G@% A&"lntByTv 013 qsDx7&OOL}Yj^U < D(՛a޷tBB_d ZQi@F-f8R&'-*DD<@1yHK/b_wTO6HU09 h?^(ex6 T|7芩zJ0XCw9rEX+ۘqLc&sW '5v@覇9F6D)#'B{ |ɱ1R 0d1a!}gݟ; 4̂UOZOerBv{@+Ȏhz8^-xRT! D{ 5f"TPS|QT[,Sx.PӮzaN@ƀdw/clrH2 d@PV貘9d[xQ`]uALm\Sl{Yj%v۞qwX:(6c {o3 &1Ự Pe:@3B)q}nn? ĶʼpDr!jLGAdckヾ qXN0Byk݀NRDK8-# 'z 4e]b{ 4p@Bimc5`TY=l8W'trPRոi/{w{{)gG1(҅W<*RwSAe)Y85|_2B)툫L3֤ߑY! O*f$UqhZ> 5N͵#3L(u/ޖKͰ *kCw#KHC,"-.E4}9<<ɸ|#:ã`<\LrmǖD!\A}#W1| YcϢF:)]SG{`3 *bF#PфI5N9GQǴi=Z?ZlbAOFj4 @5&(* 5 ,w:@yrDF_C qjy1VF6@Ŷ{X=4` *hJ@2 LTJQPfY&iJYIIZx\=tJ9 ٔ׳ҤT>+) R#P!N/عFǺR: zcģN_MuuLq̫BgE;I /C{RH{ Ž6j ^I86]-˟:jm'Zhk~1Þ5Tc/<4jܶG=c}nJ>^61wY{hág/f\*lx֬[f#C3&)/bEzg2w6_2bE ͰVOL)Pm!<YYvF7{p4f刲9.:&Jv_C.Dva Fɹ`AӅM >1\[6TM:Qx\KW΁w?SSwE8GJO8qb]U렲ZL#S<\@ l a%kZZ)Mz4"Ϋ5u8{ƊlTYa3hGf: iX'd] $@*s6#PVˁ?l^ \ di)@ؿ ~uo q $HVSK {9L;@h4X5eaJ#^}S&)r'"sB0nYi}bfc6AN F;u&Gi/kG}nmqi#8 h!zr3-Jh87:xP%%g^"589XxAV5 w_虇Q9@L<6Nݽ去 ,}EnwcT 7 0vb&N孓7Ѥ\s*(đn[~ <[l8`κ2s7L8vĨ4ΧŚ!& 5F[3{Aڄk\:_˜]Rq#HKEjsj4\>,Z~V~T)("AKVgiĴR'eLO,9RwDJ"@u0sG͢оfMsXhuütf 8N^`ouǭ[sϩ> ys9Z.[·/[&cH+C 7iMݫkd`E'ya-ICqi~-œ᳢jYɓd>#)&CEm PC+:rX4;!|]0> /ug^(nL38Ѡ iMEa( gT IDATڻAM_H;MaM ߭ݠN azBqrM_jùckt i2^Xg|< !ctQmhs@R<y-%D"1vbjnUS+o@˷G,]HBp,f9nꩯ.ȚkWS{*TQhKj r9+I=5,m(Ӻ]rAٟ'=1]yHT3h\SrY=| m 3 E+*pY_7;v'נfjpGkY&= 68] 71F@ΝbM~wV OdpKi'X;:8>?oI췍376CFKഃۗ:p?ZSIܰY.G$c13%sitQ:+[X-@\ܽG@sǗxtbS>7G?$!wy"o"]NHt1s:g7ŮxAx;#[OZ:k+Zt+wӀ|L#.@[lvNޟ e͓BMySLP坑w͇ 5mކP$<TOW!=ve-ʋl2 q8#P $U\XΎ\H=$K,]*pSvbȎWxV1騙 : szǐRsK!6ƣ*`)kqбNIx>!gT{>%8Cn9!L=SrW"Po>S-WQT=nI^:*#"}aʅpj-Wy+JM 4#n 4e^<xit8fM&gm+(·A#p0_R"X)meKCy ?Xq^Sdaטm[r`J>=ކ!Mi9 xm<+pm ?]$NQxݖlfQK}){}GQD蠅W7lؼ/OCD1u!qCtmėi5hoY8l8#Cۘ9&|·gǝ}n]{k>:O#N'Bn-ovoNvN$ed<(6e3U}I)r\B^D+O}M9}-󪏉K9Nn gCrPqJ@{ /e`^\ :ѨцhZ C\iN:=|sbm D .~[~S_1m1痜NJmbe=M^^\5"GZ97>%;}jvxq%B<\gUY,HJNZf}`P6I5 quOPڜ6qAW~U`t9 }NtA ȢrşRT!@[ʟx+_x1{y5C.8g+h[M!+9vZT[FO`rWl2GK!rx5)ID*8W#N WxJ[ 8C7+ Gor0Ol@\ 9 }LX^ċLhd6.J4_H{Wur?x1R&+64+X1ԛ5r!ݭpqϜ ck.VБzg?2PFU`C|Ï j] So@4@a&Yr_+. ;\M̭JO>\b۽@:Z(8N(MD=g((@l|GL(OZ|1.*;?@ |et D08)9$=r l2@gf`f`~x)D{)uuIENDB`$$If!vh#vC#v#v :V l t0&65C55 ayt/nj$$If!vh#vC#v#v :V l t0&65C55 ayt/nj$$If!vh#vC#v#v :V l t0&65C55 ayt!$$If!vh#vC#v#v :V l t0&65C55 ayt!$$If!vh#v #v1#v #v_:V l t0y*65 515 5_aytI$$If!vh#v #v1#v #v_:V l t0y*65 515 5_aytI$$If!vh#v #v1#v #v_:V l t0y*65 515 5_aytI$$If!vh#v #v1#v #v_:V l t0y*65 515 5_aytIb 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~^J_HmH nH sH tH H`H *4$CJOJPJQJ_HaJmH sH tH F@F * +1'@#7H- 1$$@&a$CJ aJ L@L * +1'@#7H- 2$$@&a$5CJ \aJ Z@Z ` +1'@#7H- 3$<@&5CJOJQJ\^JaJR@R +1'@#7H- 4$<@&5OJQJ\aJ LA L A-1)#-"H-+I2@#4H!ILi@L 2#244 l4a 0k 0 D!H!5#2"2# D>@D * 7H-@#7H-$a$5CJ$\aJ$DJ@D * 7H-@#7H-#-$a$CJ$aJ$:B@: X< @7I-'2! CJ ^JaJ h#h e @*I2#27:V0F@2F yDz I-'2!-%%9CJOJQJaJPoAP yDzI-'2!-%%9 -1#0CJOJPJQJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V b"NB ;0'{7ɓ&/d`2~߹>k)")ԀGyGq [V1Mʝ=D.g]|GEBD-鏻vq&6?ɺdAwQ~/cZnWj62@,j5[匞 M,yJ́YRT9K32FbjY+^ :4֛e A)BLy_?|G}wQ/ wvXiؒ?݊nH~z !ť~K; l[&Q9iZu:3BpIndY>f-UN2\}(lՁ D`BCO%!@#ȿXdR,@0kRm{2܈yLJ)J;A!A~OA=ݜst13JʭJ4 \Lt+]+wzUtʟ*0}X+xps̑22.U(80 A=mri HC|؏d1ކbd2$iBHGTN\{xӮjowB]W h Uɲ?d:Y{0Uz<{󊨉iUI嶂Z/()ZSf4^g5!Q`#ܣmPlj//1spT4=h̠ &Eʘ6i;݌c+NS;klvV. [6csM =04H21-ZMGo;!BzH~Q/] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!1&theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] $* b ~"\ \"&,)j*n+r,-B/L1(3xvvwxxy|2ց0B̅rF,\ "#$&'()*+-./02345789OQRSUVWXZ\^_`cegiklmoqtw $B'-vx |V\!%,16PTY[]abdfhjnprsuvxl,b$b(tWJ<"*4@( V 3 A?#" `?B S ?$*gt8(=(V([())**&*,-g]_t~45>?NO~TUij  ! \ K l g n - . F L lm7<NV4;26\gy|:;SU ORabwx67 35JOgl!$%'(*+-.013589NOVWlmtu23:;DESUwy  , 1 I K s t w y | ~ !!!!!!""a"c"""""""##e#g#########-$/$v$x$$$$$$$#%'%{%}%%%%%%%&#&O&P&&&&&&&&&'' ' '' '3'5'>'J'S'a'''''''((-(G(M(f(m((((((((((((((()))*)P)R))))))))**&*3b{b 5O !359u3Ut !!##/$S$& '((&*bv!!A#B#######W%X%|%&"&#*&*#/ePLiFR~ҬaRzpam~wgXz DL l^S[nwryNn (pPHIBZM!2bq'6-&7?(#Vd7-kH67@ k8n~+x?X\MVzv.P<-?'P \rTfO<[`\H\r/fO?9kJ&bklUSzsTKRu\"Zix6AR{ܣ^52Z}bV ^`OJQJo(.  ^ `hH. L ^ `LhH. xx^x`hH. HH^H`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH. hh^h`OJQJo( pp^p`OJQJo(. 0^`0OJQJo(.. 0^`0OJQJo(... X X ^X `OJQJo( .... `'`'^`'`OJQJo( ..... /`/^/``OJQJo( ...... 6`6^6``OJQJo(....... H?H?^H?`OJQJo(........ hh^h`_Ho(.$^`5\_Ho(.$ 0 ^ `0_Ho(..$ 0^`0_Ho(...$ ^`_Ho( ....$ ^`_Ho( .....$ ^`_Ho( ......$ $`$^$``_Ho(.......$ (`(^(``_Ho(........6 ^`5\o(.  ^ `hH. L ^ `LhH. xx^x`hH. HH^H`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.^`OJPJQJ^Jo(- ^ `OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hHX^X`OJQJo(hH(^(`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoh^h`OJ QJ o(hH ^ `OJQJ^J_Ho(() ^ `OJQJ^Jo() xLx^x`LhH. HH^H`hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. X LX ^X `LhH.6^`o(. ^ `hH. L^ `LhH. x^x`hH. H^H`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH. hh^h`OJQJo( ^`OJQJo(. 0^`0OJQJo(.. 0^`0OJQJo(... !!^!`OJQJo( .... ")")^")`OJQJo( ..... 1`1^1``OJQJo( ...... N9`N9^N9``OJQJo(....... BB^B`OJQJo(........6^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.6 ^ `o(()  ^ `hH. xLx^x`LhH. HH^H`hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. X LX ^X `LhH. ^ `_Ho(()  ^ `hH. xLx^x`LhH. HH^H`hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. X LX ^X `LhH. &&^&`o(.hhhhhhhh6^`o(.  ^ `hH. L ^ `LhH. xx^x`hH. HH^H`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH. z ^ `zOJQJ^J_Ho(()^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJ QJ o(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJ QJ o(hH888^8`5\o(hH()8 88^8`hH.8^`5\o(hH)8$ ^ `5B*OJQJ\o(phhH-8 ^ `5OJQJ\o(hH8 xLx^x`LhH.8 HH^H`hH.8 ^`hH.8 L^`LhH.6^`o(.  ^ `hH. L ^ `LhH. ii^i`hH. 99^9`hH. L ^ `LhH. ^`hH. ^`hH. yLy^y`LhH.6^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.\^`\o(\^`\o(.0^`0o(..0^`0o(... X X ^X `o( .... `'`'^`'`o( ..... h.h.^h.`o( ...... 6`6^6``o(....... =`=^=``o(........hh^h`o(pp^p`o(.0^`0o(..0^`0o(... X X ^X `o( .... `'`'^`'`o( ..... /`/^/``o( ...... 6`6^6``o(....... H?H?^H?`o(........6^`o(.  ^ `hH. L ^ `LhH. ii^i`hH. 99^9`hH. L ^ `LhH. ^`hH. ^`hH. yLy^y`LhH.8$ ^ `5B*OJQJ\o(phhH-^`OJQJo(hHopp^p`OJ QJ o(hH8$ ^ `5B*OJQJ\o(phhH-^`OJQJo(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJQJo(hHoPP^P`OJ QJ o(hH6^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.6^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.hh^h`>*o(pp^p`>*o(.0^`0>*o(..0^`0>*o(... X X ^X `>*o( .... `'`'^`'`>*o( ..... /`/^/``>*o( ...... 6`6^6``>*o(....... H?H?^H?`>*o(........6^`o(. ^ `hH. L^ `LhH. x^x`hH. H^H`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.6 ^ `o(()  ^ `hH. xLx^x`LhH. HH^H`hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. X LX ^X `LhH. ^`5OJPJQJ\^J.$\^`\OJQJ^Jo(.$@ 0@ ^@ `0o(..$ 0 ^ `0o(...$ xx^x`o( ....$ ^`o( .....$ `^``o( ......$ `^``o(.......$ ^`o(........88^8`o(.^`. L ^ `L. ^ `.xx^x`.HLH^H`L.^`.^`.L^`L.6^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. ^` o($ $ ^$ ` o(.X0X^X`0o(..0^`0o(... H!H!^H!`o( .... ((^(`o( ..... //^/`o( ...... |8`|8^|8``o(....... ?`?^?``o(........6 ^ `o(()  ^ `hH. xLx^x`LhH. HH^H`hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. X LX ^X `LhH.  ^ `OJQJ^Jo(()6^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.6^`o(.  ^ `hH. L ^ `LhH. ii^i`hH. 99^9`hH. L ^ `LhH. ^`hH. ^`hH. yLy^y`LhH.#r/fM!ixL FR~/e[8O<[Szsa~+x?\NI7?(v.PMKRu2Z}O?9kd7-pambq'AR{&bkrTkH67wr?'PXz `\##c    ZƔ    l    5%        P    !    *:K    ̊JP3J.D+aK    6     VA:$   ¾Ry    p:    }    VA:$ VA:$   \̼    .]3        R    0V     |    F    .    v_    LzWxn1[4~K*Zm/G, K ( 6 f ( XS d "u 4 DX< ); M= m4y0{B`2'm| !`NlR~r$eRd -Gf/ , !jL!&A"G"b"/e"-#F6#8%d%n%&$Z&p&''Y'H(<(R(8)*$9_:N;n;|> ,>R>?E?bJ?P? @s@?@@@)u@yABD=B&Dv?ESFNuFvF.G HH:6HuKHdHm`IcIsdIpI%JJX+L0L!XLXL)oL M?MLMN)uNHvNO(O"P%P QM Q$=QRkRz/SitS5%TaTsUV/)WBW~WX"'XY1X \X?Yd\YiYxYSMZxZyZu?[>\q] ]S-]X]M!^'^)Z^,`:V`$aqzc<deHef#/f2Hf{hisFi jdj/njkmSnCFpqFpWqPq\r[ss t7t$rtuFu~u2v;v~uv w]x y4ygyyDz?{{*|`G|MR| }x}Uy}#~X~\~v~~~y X6*tLpm;n(sYE^,IZH 8MZ #0o7~Z$J{K SN?bFyf>%i*u@7jQEbe Afi|(b1Tp3R!"jHp7qrFP#h,e5~JwIK2Ix!d/T$qdz*\x$/_yP%<V Bq|W)/^`| 8=Bf?XaeTgn@o}uG>UKHk<Gh8L]9?aj2LXcnEV^(nK@]?dg%# pd9/Gw_3h qTi*/9=\Pu?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F8Data 1TableiWordDocumentJSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjp F͡ Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q